Všeobecné obchodní podmínky

 

e-shopu - poskytování digitálního obsahu Poznavejspavlou.cz

 

Tyto podmínky upravující poskytování produktů na webových stránkách Poznavejspavlou.cz (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  1. PoskytovatelPavla Pundová, IČ: 88630919, se sídlem Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice                     

               

 2. Uživatel: Vy, tedy osoba, která je objednatelem produktů prostřednictvím webové stránky: www.poznejspavlou.cz (dále . jen „webová stránka“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem prostřednictvím webové stránky poskytovatele shora specifikované.

1.2.   Poskytovatel prostřednictvím své webové stránky nabízí produkty – digitální obsah (zejména materiály pro výuku a zábavu dětí) (dále jen jako „produkty“). Konkrétní výčet a specifikace produktů je obsažen na webových stránkách poznavejspavlou.cz.

1.3.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat produkty od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

1.6.   Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7.   Obchodní podmínky se použijí i v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání produktů (dále jen „uživatelský účet“). V případě že to webové stránka umožňuje, může uživatel provádět objednávání produktů též bez registrace přímo z webové stránky.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).

2.6.   Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

3.1.   Veškerá prezentace produktů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webová stránka obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Pro objednání produktů vloží uživatel produkty do košíku a vyplní objednávkový formulář na webové stránce, pokud je formulář k dispozici, případně může produkty objednat prostřednictvím e-mailové adresy napis@poznavejspavlou.cz nebo telefonního kontaktu uvedeného na webových stránkách, pokud objednávkový formulář není k dispozici. V průběhu tvorby objednávky na webových stránkách až do jejího dokončení může uživatel měnit veškeré údaje a tuto objednávku kontrolovat. Objednávku lze dokončit po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „objednávka zavazující k platbě“. Před dokončením objednávky musí uživatel potvrdit seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami, bez tohoto potvrzení nelze objednávku dokončit. K potvrzení seznámení se a souhlasu s obchodními podmínkami slouží zatrhávací políčko u objednávky. Po stisku tlačítka „objednávka zavazující k platbě“ budou veškeré vyplněné údaje a informace odeslány poskytovateli.

3.4.   Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“). V případě objednávky prostřednictvím telefonického kontaktu se smlouva považuje za uzavřenou ústním potvrzením objednávky a následným potvrzením objednávky na elektronickou adresu uživatele.

3.5.   Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství produktů, výši kupní ceny) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.   Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky jako příloha e-mailové zprávy.

3.7.   Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8.   Smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy uživatel učiní objednávku produktů prostřednictvím e-mailové objednávky, telefonní objednávky a poskytovatel mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím e-mailové zprávy. Smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem.

3.9.   V případě, že v rámci e-shopu nebo objednávky bude uvedena zjevně chybná cena zboží, není poskytovatel povinen uživateli zboží za tuto cenu dodat ani v případě, že poskytovatel uživateli potvrdil objednávku. Pokud taková situace nastane, poskytovatel bez prodlení kontaktuje uživatele a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě. Nová smlouva bude uzavřena okamžikem akceptace nabídky ze strany uživatele. Za zjevnou chybu v ceně se považuje situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně nebo evidentně chybí či přebývá cifra.

 

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Cenu produktů dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli pouze následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“),
 • bezhotovostně prostřednictvím on-line platby kartou nebo on-line bankovním převodem jež zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s. zprostředkováním platební brány,
 • v případě předchozí dohody s poskytovatelem na základě vystavené faktury na účet poskytovatele.

4.2.   V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen postupovat dle pokynů poskytovatele platební brány či pokyny poskytovatele i v případě úhrady na základě vystavené faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.3.   Případné slevy z ceny produktů poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.

4.4.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

4.5.   Cena je vždy uvedena v rámci webových stránek, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci webových stránek a cenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která je vždy totožná s cenou ve smlouvě.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.   Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

POSKYTOVATEL V SOULADU S TÍMTO USTANOVENÍM UPOZORŇUJE UŽIVATELE, ŽE V PŘÍPADĚ ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ FORMOU PRODUKTŮ VE FORMÁTU PDF, SE VŽDY JEDNÁ O DIGITÁLNÍ OBSAH, TEDY SE NA NĚJ NEVZTAHUJE PRÁVO PRO ODSTOUPENÍ V LHŮTĚ 14 DNŮ OD DORUČENÍ ZBOŽÍ, POKUD MU BUDE TOTO ZBOŽÍ DODÁNO.

Potvrzením objednávky uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu budou produkty zaslány v dodací době dle bodu 6.2 obchodních podmínek. Pokud s tímto nesouhlasí, je nutné učinit objednávku prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny poskytovatele. Poskytovatel potvrdí uživateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy.

5.3.   V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Produkty musí být poskytovateli vráceny do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí poskytovatel uživateli peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté uživatelem již při vrácení produktů uživatelem či jiným způsobem, pokud s tím uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím uživateli další náklady. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než jí uživatel produkty vrátí nebo prokáže, že produkty poskytovateli odeslal. Při vrácení zakoupených produktů je uživatel povinen uhradit přepravu za produkty a vrátit jej v obalu a zabezpečení způsobem, jakým byly produkty odeslány poskytovatelem. V případě, že uživatel nesplní tuto podmínku pro vrácení produktů v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození produktů, je povinen nahradit poskytovateli škodu tímto vzniklou.

5.5.   Nárok na náhradu škody vzniklé na produktech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení ceny.

5.6.   V případech, kdy má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktů uživatelem. V takovém případě vrátí poskytovatel uživateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.

5.7.   Je-li společně s produkty poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu s produkty poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. DODÁNÍ PRODUKTŮ

6.1.   Produkty budou uživateli dodány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo při vyplnění objednávkového formuláře.

6.2.   Produkty budou dodány nejpozději do 3 dnů ode dne uhrazení jejich ceny v souladu s čl. 4 těchto obchodních podmínek.

6.3.   Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním produktů, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel produkty neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

6.4.   Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, aby měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující mu otevřít a pracovat se soubory formátu pdf.

6.5.   Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje u produktů žádné aktualizace.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.   Poskytovatel odpovídá uživateli, že produkty při převzetí nemají vady. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel produkty převzal:

 • mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,
 • odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • produkty jsou vhodné k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • produkty rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • jsou produkty poskytovány s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat,
 • produkty odpovídají zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy,
 • produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.3.   Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u poskytovatele na e-mailu napis@poznavejspavlou.cz nebo v sídle poskytovatele. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od uživatele oznámení o uplatnění reklamace. Pro reklamaci můžete využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a který je zároveň dostupný na webových stránkách.

7.4.   Poskytovatel odpovídá uživateli také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím uživatele, které bylo podle smlouvy provedeno poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého poskytovatelem.

7.5.   Uživatel bere na vědomí, že v případě, že se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí uživatele, poskytne uživatel poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. V případě, že tuto součinnost odmítne přebírá na sebe odpovědnost prokázání, že digitální obsah byl poskytnut s vadami.

7.6.   S ohledem na skutečnost, že se u produktů poskytovatele jedná o jednorázové plnění, může uživatel vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době trvání dvou let od zpřístupnění, ale poskytovatel odpovídá v souladu s §2389f občanského zákoníku pouze za vady, které produkty měly při zpřístupnění. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění.

7.7.   Má-li digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Zda je odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

7.8.   Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 a) poskytovatel vadu neodstranil podle čl. 7.7 obchodních podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,

  b) se vada projeví i po odstranění, nebo

  c) je vada podstatným porušením smlouvy.

7.9.   Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

7.10.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Uživatel bere na vědomí, že produkty prodávané na webových stránkách poskytovatele jsou chráněny autorským právem, a že je nesmí bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetím osobám. V případě, že tak učiní a bude zakoupené produkty dále bez vědomí poskytovatele šířit, je odpovědný za porušení autorských práv a povinný k náhradě škody způsobené tímto jednáním poskytovateli.

8.2.   Poskytovatel není ve vztahu ke uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5.   Poskytovatel je oprávněn k poskytování produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.   Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7.   Uživatel bere na vědomí, že webová stránka pracuje s recenzemi uživatelů, a to následujícím způsobem:

 • po provedení nákupu je zákazníkovi odeslán e-mail s výzvou k ohodnocení produktu či obchodu,
 • pomocí odkazu vloží zákazník na e-shop hodnocení produktu či obchodu na základě své vlastní zkušenosti,
 • každé zveřejněné hodnocení je ověřené,
 • autenticitu recenzí zajišťuji a kontroluji tím, že dochází k systémovému propojení hodnocení s konkrétními objednávkami zákazníků, tj. v interním systému hodnocení je každá recenze propojená s ID objednávkou zákazníka, čímž jsem schopna ověřit a prokázat, že zveřejněná recenze pochází od reálného spotřebitele, jež v mém obchodě provedl nákup.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

9.2.   Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje uživatele (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).

9.3.   Uživatel potvrzením objednávky dle čl. 3.3 výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. V případě, že uživatel s tímto zasíláním informací a obchodních sdělení nesouhlasí je nutné učinit objednávku prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Automatické zasílání informací a obchodních sdělení při odeslání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře je dáno nastavením systému, které webové stránky využívají a poskytovatel toto nastavení nemůže ovlivnit.

9.4.   Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5.   Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

9.6.   Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatele budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.   Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

9.8.   V případě že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (bod 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat poskytovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.   Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

 • na přístup k osobním údajům (uživatel má právo získat od poskytovatele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),
 • na opravu či doplnění osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů (požádá-li o to uživatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li poskytovatel oprávněn či povinen osobní údaje uživatele zpracovávat),
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném uživatelem,
 • na vznesení námitky (uživatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu poskytovatele či třetí osoby),
 • na přenositelnost osobních údajů (uživatel je oprávněn získat od poskytovatele osobní údaje, které mu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li uživatel nespokojen se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, může podat stížnost buď přímo poskytovateli nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů).

9.10.  Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11.  Uživatel bude mít při prvním otevření webových stránek možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas uživatele, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky či otevření samotných webových stránek, popř. úpravou nastavení.

9.12.  Poskytovatel za účelem plnění ze smlouvy a svého oprávněného zájmu využívá následujících nástrojů, které mohou v pseudonymizované podobě pracovat mj. s osobními údaji uživatele:

 • Brani s.r.o., IČ: 04580133, se sídlem Košinova 18, 612 00 Brno – Královo Pole,
 • Ecomail.cz s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2,
 • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
 • ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové (e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267),
 • Shoptet, a.s., IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.  Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky uživatel vždy obdrží společně s potvrzením a shrnutím objednávky e-mailem.

10.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a formulář pro reklamaci.

10.5.   Kontaktní údaje poskytovatele:

 • adresa: Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice
 • e-mail: napis@poznavejspavlou.cz
 • telefon: +420 607 754 983

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

 

 

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): 

   

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Pavla Pundová, IČ: 88630919, se sídlem Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice  

  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto produktu (*):

   

  Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

   

  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

   

  Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

   

  E-mailová adresa:

   

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

   

  Datum (*):

   

   

  * Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

   

   

   

   

  Vzorový formulář pro reklamaci

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit práva z vadného plnění):  Uplatnění reklamace

  Pavla Pundová, IČ: 88630919, se sídlem Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice  

   

  Datum převzetí:

   

  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

   

  Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

   

  E-mailová adresa:

   

  Zboží, které je reklamováno:

   

  Popis vad zboží:

   

  Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

   

  Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a uvedení mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

   

  Datum: