Obchodní podmínky

e-shopu Poznavejspavlou.cz

 

Tyto podmínky upravující koupi produktů na webových stránkách Poznavejspavlou.cz (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 1. ProdávajícíPavla Pundová, IČ: 88630919, se sídlem Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice

 2. Kupující: Vy, tedy osoba, která je objednatelem produktů prostřednictvím webové stránky: www.poznejspavlou.cz (dále jen webová stránka).

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím webové stránky prodávající shora specifikované.

 2. Prodávající prostřednictvím své webové stránky nabízí produkty - digitální obsah (zejména materiály pro výuku a zábavu dětí) (dále jen jako „produkty“). Konkrétní výčet a specifikace těchto produktů je obsažen na webových stránkách www.poznavejspavlou.cz.

 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktů v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen uživatelský účet). V případě že to webové stránka umožňuje, může kupující provádět objednávání produktů též bez registrace přímo z webové stránky.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace produktů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webová stránka obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Pro objednání produktů vloží kupující produkty do košíku a vyplní objednávkový formulář na webové stránce, pokud je formulář k dispozici, případně může produkty objednat prostřednictvím emailové adresy napis@poznavejspavlou.cz nebo telefonního kontaktu uvedeného na webových stránkách, pokud objednávkový formulář není k dispozici nebo nefunguje.

 4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). V případě objednávky prostřednictvím telefonického kontaktu se kupní smlouva považuje za uzavřenou ústním potvrzením objednávky a následným potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího.

 5. Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství produktů, výši kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 6. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 8. Kupní smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy klient učiní objednávku produktů prostřednictvím emailové objednávky, telefonní objednávky a prodávající mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím emailové zprávy. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávající.

 

CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající pouze následujícími způsoby:

         A) bezhotovostně prostřednictvím platební brány na účet prodávající (dále jen „účet prodávající“),

         B) v případě předchozí dohody s prodávající na základě vystavené faktury na účet prodávající.

 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen postupovat dle pokynů poskytovatele platební brány či pokyny prodávající v případě úhrady na základě vystavené faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

 3. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   

  PRODÁVAJÍCÍ V SOULADU S TÍMTO USTANOVENÍM UPOZORŇUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE V PŘÍPADĚ ZASÍLÁNÍ MATERIÁLŮ FORMOU PRODUKTŮ VE FORMÁTU PDF, SE VŽDY JEDNÁ O DIGITÁLNÍ OBSAH, TEDY SE NA NĚJ NEVZTAHUJE PRÁVO PRO ODSTOUPENÍ V LHŮTĚ 14 DNŮ OD DORUČENÍ ZBOŽÍ.

  Potvrzením objednávky kupující výslovně souhlasí s tím, že mu budou produkty zaslány v dodací lhůtě dle bodu 6.2 obchodních podmínek. Pokud s tímto nesouhlasí, je nutné učinit objednávku prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávající, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávající. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkty musí být prodávající vráceny do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení produktů kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující produkty vrátí nebo prokáže, že produkty prodávající odeslal. Při vrácení zakoupených produktů je kupující povinen uhradit přepravu za produkty a vrátit jej v obalu a zabezpečení způsobem, jakým byly produkty odeslány prodávajícím. V případě, že kupující nesplní tuto podmínku pro vrácení produktů v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození produktů, je povinen nahradit prodávajícímu škodu tímto vzniklou.

 5. Nárok na náhradu škody vzniklé na produktech je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktů kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Je-li společně s produkty poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produkty prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

 

DODÁNÍ PRODUKTŮ

 1. Produkty budou zákazníkovi dodány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo při vyplnění objednávkového formuláře. 

 2. Produkty budou dodány nejpozději do 3 dnů ode dne uhrazení jejich ceny v souladu s čl. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 3. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, aby měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující mu otevřít a pracovat se soubory formátu pdf.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemají vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkty převzal:

  1. mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se produkty hodí k účelu, které pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používají,

  3. produkty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. jsou produkty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.

 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkty byly vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na e-mailu napis@poznavejspavlou.cz nebo v sídle prodávající. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržela od kupujícího oznámení o uplatnění reklamace.

 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující bere na vědomí, že produkty prodávané na webových stránkách prodávající jsou chráněny autorským právem, a že jej nesmí bez souhlasu prodávající poskytnout třetím osobám. V případě, že tak učiní a bude zakoupené produkty dále bez vědomí prodávající šířit, je odpovědný za porušení autorských práv a povinný k náhradě škody způsobené tímto jednáním prodávající.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 4. Prodávající je oprávněna k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněna zpracovávat pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako osobní údaje).

 3. Kupující má právo před odesláním objednávky prodávající výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít kupující k dispozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou pro účely realizace kupní smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupující budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 8. V případě že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 5. ochrany osobních údajů) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat prodávající o vysvětlení,

  2. požadovat, aby prodávající odstranila takto vzniklý stav.

 9. Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

  1. na přístup k osobním údajům (kupující má právo získat od prodávající informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),

  2. na opravu či doplnění osobních údajů,

  3. na výmaz osobních údajů (požádá-li o to kupující a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li prodávající oprávněna či povinna osobní údaje kupujícího zpracovávat),

  4. na omezení zpracování osobních údajů,

  5. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném kupujícím,

  6. na vznesení námitky (kupující může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu prodávající či třetí osoby),

  7. na přenositelnost osobních údajů (kupující je oprávněn získat od prodávající osobní údaje, které jí poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),

  8. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li kupující nespokojen se zpracováním osobních údajů prodávající, může podat stížnost buď přímo prodávající nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů).

 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. Kupující bude mít při prvním otevření webových stránek možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas kupujícího, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky či otevření samotných webových stránek, popř. úpravou nastavení.

 12. Prodávající za účelem plnění ze smlouvy a svého oprávněného zájmu využívá následujících nástrojů, které mohou v pseudonymizované podobě pracovat mj. s osobními údaji kupujícího:                                                                                                                                                                                               
  • Brani s.r.o., IČ: 04580133, se sídlem Košinova 18, 612 00 Brno – Královo Pole,
  • Ecomail.cz, s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2,
  • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
  • Shoptet, a.s., IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 5. Kontaktní údaje prodávající:

 • adresa pro doručování: Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice

 • e-mail: napis@poznavejspavlou.cz

 • telefon: +420 607 754 983

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2022.

 

 

 

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): 

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Pavla Pundová, IČ: 88630919, se sídlem Skuherského 2751/68a, 370 01 České Budějovice 

  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto produktu (*):

   

  Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

   

  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

   

  Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

   

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

   

  Datum (*):

  * Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.